Vrijwillige ouderbijdrage

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage

Het bevoegd gezag van de …………………………. te ……………………, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw …………………….., (functie)…………….., verder te noemen  ‘de school’ en

De heer/mevrouw ………………………, zijnde de wettelijk vertegenwoordiger van ………………(bij meerderjarigheid van de leerling, de leerling zelf), wonende te ………………, verder te noemen ‘de wettelijk vertegenwoordiger’

nemen in aanmerking:

-          dat de wettelijk vertegenwoordiger de leerling heeft ingeschreven bij de school, welke inschrijving de school heeft aanvaard; 

-          dat de school naast het verzorgen van regulier onderwijs zich tevens sterk maakt voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse extra activiteiten, welke primair ten doel hebben een bijdrage te leveren aan een prettig schoolklimaat en mede ten doel hebben de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen;

-          dat voor genoemde activiteiten volgens artikel 27 lid 2 Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo), artikel 40 lid 1 Wet op het primair onderwijs (Wpo), artikel 40 lid 1 Wet op de expertisecentra (Wec) een overeenkomst voor een ouderbijdrage gesloten kan worden;

-          dat deze ouderbijdrage vrijwillig is, zodat deze overeenkomst niet behoeft te worden aangegaan;

-           dat wanneer deze overeenkomst is ondertekend er wel een verplichting tot betaling van de overeengekomen bijdrage door wettelijk vertegenwoordiger bestaat;

-          dat het de wettelijk vertegenwoordiger vrij staat de overeenkomst slechts voor een gedeelte van de door de school aangeboden diensten en activiteiten aan te gaan;

-          dat de wettelijk vertegenwoordiger het van belang acht dat de leerling naast het reguliere onderwijs tevens deelneemt aan de hierna genoemde, door de school verzorgde activiteiten, en bereid is de daaraan verbonden kosten aan de school te voldoen;

-          dat de wettelijk vertegenwoordiger door het aangaan van deze overeenkomst gehouden is de daarin  opgenomen bijdrage aan de school volledig en tijdig te voldoen;  

verklaren te zijn overeengekomen:

  1. De wettelijk vertegenwoordiger wenst de leerling gebruik te laten maken van c.q. deel te laten nemen aan de volgende diensten of activiteiten, van welke diensten of activiteiten een uitgebreide beschrijving is opgenomen in…………

 

Dienst of activiteit

Kosten

Bijdrage

A.

Ja/Nee

B.

Ja/Nee

C.

Ja/Nee

D.

Ja/Nee

E.

Ja/Nee

F.

Ja/Nee

G.

Ja/Nee

 

Totale kosten €

 

  1. De wettelijk vertegenwoordiger betaalt het hiervoor vermelde bedrag ad € …….. uiterlijk …………… door middel van een overschrijving op rekening ………….. ten name van ……………….  Het niet intekenen op een dienst of activiteit dan wel niet (tijdige) betaling van de daaraan verbonden kosten betekent dat de leerling van de desbetreffende dienst of activiteit kan worden uitgesloten.
  2. Ten aanzien van de ouderbijdrage hanteert de school de volgende reductie- en kwijtscheldingsregeling:

-          De reductieregeling is gebaseerd op het aantal kinderen dat de wettelijk vertegenwoordiger bij de school ingeschreven heeft staan. Voor het tweede kind geldt een percentage van ….. procent van het onder 1. genoemde bedrag , en voor het derde en volgende kind een percentage van ….. procent.

-          De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden van de verschuldigde ouderbijdrage, op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger, gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding:

a.     Indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de wettelijk vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm;

b.    Indien op de wettelijk vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard;

c.     ………………………..

d.    ………………………..

      

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één schooljaar.

 

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud te ………d.d. …………

 

…………………………, wettelijk vertegenwoordiger of meerderjarige leerling

…………………………, school

 

Arubastraat 4
Postbus 9081
1800 GB Alkmaar

T (072) 567 10 67
E bmo@sovon.nu