Nieuws

Meerjarenbegroting 2020-2023

Op 20 december heeft het College van Bestuur van SOVON, na positief advies van de auditcommissie van de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en goedkeuring door de Raad van Toezicht, de begroting voor 2020 en de meerjarenbegroting voor de jaren 2020 t/m 2023 vastgesteld. De begroting is te lezen via onderstaande link.

Meerjarenbegroting SOVON 2020-2023

Terug naar overzicht
Top