Klachtenregeling

Klachtenregeling en klachtenprocedure

We hechten veel waarde aan goede contacten tussen ouders, leerlingen en de directie/medewerkers van onze scholen. Wanneer u vragen hebt over de gang van zaken binnen onze organisatie, dan verwachten we dat u niet schroomt om contact op te nemen met de directie van de school waar uw zoon/dochter staat ingeschreven. 

Scholen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Dit is een officieel document over het indienen en afhandelen van ernstige klachten, die te maken hebben met de school.

Wij maken onderscheid tussen klachten die scholen zelf kunnen oplossen en de meer ernstige of ogenschijnlijk 'onoplosbare' klachten. Voor de goede gang van zaken wijzen wij u op de te nemen stappen.

1. Ga in eerste instantie met uw klacht naar degene die de klacht aangaat (bijvoorbeeld de betrokken docent) en probeer samen een oplossing te vinden. 

2. Indien u er samen niet uitkomt of wanneer stap 1 onbevredigend is verlopen, neem dan contact op met het verantwoordelijke directielid. Ook in deze fase wordt geprobeerd onderling een oplossing te vinden.

3. Als blijkt, dat u als ouders samen met de school er niet uitkomt, dan is er sprake van een ernstig conflict. Uw klacht kan dan officieel schriftelijk worden gemeld bij de Klachtencommissie van onze Stichting.

Het postadres van deze commissie is: Postbus 9081, 1800 GB Alkmaar. 

De volledige klachtenregeling en klachtenprocedure SOVON vindt u hier:  

Reglement voorfase klachtbehandeling 1-8-2000.pdf
Klachtenregeling Sovon 1-8-2000.pdf

Top