Organisatie

SOVON streeft naar een transparante organisatiestructuur waarin taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn toegekend. Het stichtingsbeleid wordt in nauwe afstemming met medewerkers, ouders en leerlingen uitgewerkt, geactualiseerd, (maatschappelijk) getoetst en doorvertaald naar de scholen.

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht bewaakt de kaders van het stichtingsbeleid en dient als klankbord en werkgever voor het bestuur. De raad vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering van de Raad van Toezicht bijwonen? Neem dan contact op met SOVON, via bmo@sovon.nu.

College van Bestuur (CvB)

Het College van Bestuur bestuurt de stichting en de scholen met inachtneming van de statuten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen, inclusief de Code Goed Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit één persoon, Dr. R.B.M. (René) Rigter. Hij is eindverantwoordelijk voor het beleid binnen SOVON.

College van Schoolleiders (CvS)

De bestuurder vormt samen met de schoolleiders van de SOVON-scholen het College van Schoolleiders. Dit college richt zich op de ontwikkeling en praktische uitvoering van het stichtingsbeleid.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat uit een afvaardiging van medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen (personeels-, ouder- of leerlinggeleding). De GMR bestaat uit zestien leden en wordt voor een termijn van drie jaar gekozen.

Bureau Management Ondersteuning (BMO)

Het BMO ondersteunt de voorzitter van het College van Bestuur bij zijn werkzaamheden voor de stichting en vervult een aantal SOVON-brede ondersteunende functies (waaronder personeelszaken, bedrijfsvoering en kwaliteitszorg).

Een klacht?

Onderwijs is een permanent proces van interactie, tussen onze medewerkers en leerlingen en tussen leerlingen onderling. Binnen SOVON verloopt dat doorgaans op een respectvolle, plezierige manier, maar er kan altijd iets misgaan. Bent u het niet eens met de manier waarop uw zoon of dochter bejegend is? Vindt u dat de rechten zijn geschonden, zoals die staan weergegeven in ons leerlingenstatuut? Aarzel niet om dat aan de orde te stellen. Klachten zijn nooit leuk, maar we zien het als een manier om onszelf verder te verbeteren.

Klachtencommissie

Alle scholen zijn verplicht een klachtenregeling te hanteren. In deze regeling staan de stappen die u kunt nemen om gehoord te worden. Ga eerst met uw klacht naar degene die de klacht aangaat (bijvoorbeeld de betrokken docent) en probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dat niet? Dan kunt u terecht bij het verantwoordelijk directielid van de school.

Komt u er in dat contact met elkaar ook niet uit, dan is er sprake van een ernstige klacht en buigt de Klachtencommissie van onze stichting zich erover. U kunt deze commissie schriftelijk benaderen via postbus 9081, 1800 GB Alkmaar. Wilt u vooraf meer informatie over de gang van zaken? Daarvoor kunt u terecht bij bestuurssecretaris Iwan Basoski, tel. (072) 567 10 54.

Top