Een veilige en stimulerende omgeving

Een veilige, geborgen en stimulerende schoolomgeving; daar staat SOVON voor. Wij willen de overgang van primair naar voorgezet onderwijs zo laagdrempelig mogelijk maken en een sfeer creëren waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en zich vanuit die grondhouding gaan ontplooien.

Naar de brugklas

De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is een grote stap, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor u als ouders. Waar ligt de toekomst van uw kind? Waar voelt uw kind zich fijn? Met elkaar wilt u een weloverwogen schoolkeuze maken.

We helpen u graag een beetje op weg in dit spannende traject!

Swipe, scroll, klik en lees alles over de overstap naar het voortgezet
onderwijs, waar u allemaal op kunt letten bij de schoolkeuze,
open dagen en nog veel meer.

Bekijk de website op uw mobiele telefoon voor de beste beleving.

 
sovon.nu/naardebrugklas

Ruimte voor inbreng en betrokkenheid

Onderwijs maken we samen. Bij SOVON willen we ook graag weten wat de ideeën en opvattingen van ouders zijn. In de medezeggenschapsraden van onze scholen en in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van SOVON kunt u uw stem laten horen. In de reglementen vindt u informatie over de werkwijze van deze organen en welke bijdrage u kunt leveren. Kijk voor de samenstelling van de huidige GMR op www.sovon.nu/organisatie.

Privacybescherming

De veiligheid op school wordt mede bevorderd door een goede bescherming van persoonsgegevens. SOVON houdt zich aan de nieuwe privacywetgeving die in 2018 van kracht is geworden.

Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten. U als ouder en uw kind krijgen meer zeggenschap over de eigen persoonsgegevens en wij laten als scholen zien dat we deze gegevens zorgvuldig behandelen.

Heeft u vragen over hoe we omgaan met persoonsgegevens of over onze privacybeleid? Kijk op www.sovon.nu/documenten of neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming Iwan Basoski, tel. (072) 567 10 54.

Vertrouwenspersoon

Heeft u een probleem met de school van uw kind en komt u daar niet met de school zelf uit? Of maakt u zich zorgen over hoe u het probleem bespreekbaar moet maken met de school?

Dan kunt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon ouders en leerlingen van SOVON, Matty Toorenburg. Matty is te bereiken via contact@pierewaai.nl en 06-1594 1214.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en verkent met u in een intakegesprek wat de mogelijkheden zijn om uw vraag het beste tot een oplossing te brengen. Daarbij is het denkbaar dat Matty u doorverwijst naar andere personen/instanties (binnen of buiten SOVON).

Een klacht?

Onderwijs is een permanent proces van interactie, tussen onze medewerkers en leerlingen en tussen leerlingen onderling. Binnen SOVON verloopt dat doorgaans op een respectvolle, plezierige manier, maar er kan altijd iets misgaan. Bent u het niet eens met de manier waarop uw zoon of dochter bejegend is? Vindt u dat de rechten zijn geschonden, zoals die staan weergegeven in ons leerlingenstatuut? Aarzel niet om dat aan de orde te stellen. Klachten zijn nooit leuk, maar we zien het als een manier om onszelf verder te verbeteren.

Klachtencommissie

Alle scholen zijn verplicht een klachtenregeling te hanteren. In deze regeling staan de stappen die u kunt nemen om gehoord te worden. Ga eerst met uw klacht naar degene die de klacht aangaat (bijvoorbeeld de betrokken docent) en probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dat niet? Dan kunt u terecht bij het verantwoordelijk directielid van de school.

Komt u er in dat contact met elkaar ook niet uit, dan is er sprake van een ernstige klacht en buigt de Klachtencommissie van onze stichting zich erover. U kunt deze commissie schriftelijk benaderen via postbus 9081, 1800 GB Alkmaar. Wilt u vooraf meer informatie over de gang van zaken? Daarvoor kunt u terecht bij bestuurssecretaris Iwan Basoski, tel. (072) 567 10 54.

 

Schoolvakanties 2022-2023

Herfstvakantie: maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2022
Kerstvakantie: maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Tweede Paasdag: maandag 10 april 2023
Meivakantie: maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart: donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag: maandag 29 mei 2023
Zomervakantie: maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023

 
Top