Een veilige en stimulerende omgeving

Een veilige, geborgen en stimulerende schoolomgeving; daar staat SOVON voor. Wij willen de overgang van primair naar voorgezet onderwijs zo laagdrempelig mogelijk maken en een sfeer creëren waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en zich vanuit die grondhouding gaan ontplooien.

Groep 8 ouders

De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is een grote stap, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Waar ligt de toekomst van uw zoon of dochter? Waar voelt hij of zij zich fijn? Met elkaar wilt u een weloverwogen schoolkeuze maken.

Uitgebreide kennismaking

Bij de scholen van SOVON staan de deuren open voor een nadere kennismaking. Via de eigen basisschool krijgt iedere groep 8 leerling de VO-gids mee waarin een profiel is opgenomen van alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Dat helpt u bij een eerste oriëntatie. Vervolgens zijn ouders van harte welkom op de voorlichtingsavonden van onze scholen voor schoolspecifieke en algemene informatie.

Basisschoolverlaters kunnen sfeer proeven tijdens de open dagen, doe-middagen en andere activiteiten. Zo willen we laten zien wat we in huis hebben en met welk enthousiasme wij werken aan de groei van leerlingen.

Raadpleeg voor concrete data de websites van de scholen

Ruimte voor inbreng en betrokkenheid

Onderwijs maken we samen. Bij SOVON willen we ook graag weten wat de ideeën en opvattingen van ouders zijn. In de medezeggenschapsraden van onze scholen en in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van SOVON kunt u uw stem laten horen. In de reglementen vindt u informatie over de werkwijze van de deze organen en welke bijdrage u kunt leveren.

Privacybescherming

De veiligheid op school wordt ook bevorderd door een goede bescherming van persoonsgegevens. SOVON houdt zich aan de nieuwe privacywetgeving die in 2018 van kracht is geworden.

Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten. U als ouder en uw kind krijgen meer zeggenschap over de eigen persoonsgegevens en wij laten als scholen zien dat we deze gegevens zorgvuldig behandelen.

Heeft u vragen over hoe we omgaan met persoonsgegevens of over onze privacybeleid? Neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming Iwan Basoski, tel. (072) 567 10 54.

 

Vakanties 2019-2020

  • Herfstvakantie: maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2019
  • Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
  • Voorjaarsvakantie: maandag 17 t/m vrijdag 21 februari 2020
  • Tweede Paasdag: maandag 13 april 2020
  • Meivakantie: woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei 2020*
  • Hemelvaart: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
  • Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni 2020
  • Zomervakantie: maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus 2020

*) de meivakantie is anders dan voorgaande jaren niet van maandag t/m vrijdag.

Top