Een veilige en stimulerende omgeving

Een veilige, geborgen en stimulerende schoolomgeving; daar staat SOVON voor. Wij willen de overgang van primair naar voorgezet onderwijs zo laagdrempelig mogelijk maken en een sfeer creëren waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en zich vanuit die grondhouding gaan ontplooien.

Aanmelden voor de brugklas

Wilt u uw kind aanmelden voor een van de scholen van SOVON? Ga via onderstaande links naar de website van de school. Daar leest u precies wat u moet doen en welke bijlagen er nodig zijn om uw kind te kunnen aanmelden. 

Alkmaar: Murmellius Gymnasium | Stedelijk Dalton College Alkmaar | osg Willem Blaeu

Bergen: Berger Scholengemeenschap

Heerhugowaard: Huygens College

Wieringerwerf, gemeente Hollands Kroon: rsg Wiringherlant

Naar de brugklas

De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is een grote stap, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Waar ligt de toekomst van uw zoon of dochter? Waar voelt hij of zij zich fijn? Met elkaar wilt u een weloverwogen schoolkeuze maken.

Sfeer proeven


Vanwege corona konden we u en uw kind dit voorjaar alleen online op onze scholen verwelkomen voor een open dag of informatieavond. Van filmpjes tot vlogs, van virtuele tours tot digitale open dagen: er is van alles georganiseerd. Neem een kijkje via onderstaande links. Veel kijkplezier!

Alkmaar: Murmellius Gymnasium | Stedelijk Dalton College Alkmaar | osg Willem Blaeu | Van der Meij College | Praktijkschool De Viaan

Bergen: Berger Scholengemeenschap

Heerhugowaard: Huygens College | Praktijkschool Focus

Wieringerwerf, gemeente Hollands Kroon: rsg Wiringherlant

Ruimte voor inbreng en betrokkenheid

Onderwijs maken we samen. Bij SOVON willen we ook graag weten wat de ideeën en opvattingen van ouders zijn. In de medezeggenschapsraden van onze scholen en in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van SOVON kunt u uw stem laten horen. In de reglementen vindt u informatie over de werkwijze van deze organen en welke bijdrage u kunt leveren. Kijk voor de samenstelling van de huidige GMR op www.sovon.nu/organisatie.

Privacybescherming

De veiligheid op school wordt mede bevorderd door een goede bescherming van persoonsgegevens. SOVON houdt zich aan de nieuwe privacywetgeving die in 2018 van kracht is geworden.

Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten. U als ouder en uw kind krijgen meer zeggenschap over de eigen persoonsgegevens en wij laten als scholen zien dat we deze gegevens zorgvuldig behandelen.

Heeft u vragen over hoe we omgaan met persoonsgegevens of over onze privacybeleid? Kijk op www.sovon.nu/documenten of neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming Iwan Basoski, tel. (072) 567 10 54.

Vertrouwenspersoon

Heeft u een probleem met de school van uw kind en komt u daar niet met de school zelf uit? Of maakt u zich zorgen over hoe u het probleem bespreekbaar moet maken met de school?

Dan kunt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon ouders en leerlingen van SOVON, Matty Toorenburg. Matty is te bereiken via contact@pierewaai.nl en 06-1594 1214.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en verkent met u in een intakegesprek wat de mogelijkheden zijn om uw vraag het beste tot een oplossing te brengen. Daarbij is het denkbaar dat Matty u doorverwijst naar andere personen/instanties (binnen of buiten SOVON).

Een klacht?

Onderwijs is een permanent proces van interactie, tussen onze medewerkers en leerlingen en tussen leerlingen onderling. Binnen SOVON verloopt dat doorgaans op een respectvolle, plezierige manier, maar er kan altijd iets misgaan. Bent u het niet eens met de manier waarop uw zoon of dochter bejegend is? Vindt u dat de rechten zijn geschonden, zoals die staan weergegeven in ons leerlingenstatuut? Aarzel niet om dat aan de orde te stellen. Klachten zijn nooit leuk, maar we zien het als een manier om onszelf verder te verbeteren.

Klachtencommissie

Alle scholen zijn verplicht een klachtenregeling te hanteren. In deze regeling staan de stappen die u kunt nemen om gehoord te worden. Ga eerst met uw klacht naar degene die de klacht aangaat (bijvoorbeeld de betrokken docent) en probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dat niet? Dan kunt u terecht bij het verantwoordelijk directielid van de school.

Komt u er in dat contact met elkaar ook niet uit, dan is er sprake van een ernstige klacht en buigt de Klachtencommissie van onze stichting zich erover. U kunt deze commissie schriftelijk benaderen via postbus 9081, 1800 GB Alkmaar. Wilt u vooraf meer informatie over de gang van zaken? Daarvoor kunt u terecht bij bestuurssecretaris Iwan Basoski, tel. (072) 567 10 54.

 

Schoolvakanties 2021-2022

Herfstvakantie: maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie: maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: maandag 21 t/m vrijdag 25 februari 2022
Tweede Paasdag: maandag 18 april 2022
Meivakantie: maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart: donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag: maandag 6 juni 2022
Zomervakantie: maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022

Top