Een veilige en stimulerende omgeving

Een veilige, geborgen en stimulerende schoolomgeving; daar staat SOVON voor. Wij willen de overgang van primair naar voorgezet onderwijs zo laagdrempelig mogelijk maken en een sfeer creëren waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en zich vanuit die grondhouding gaan ontplooien.

Naar de brugklas

De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is een grote stap, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. We helpen jou als ouder graag een beetje op weg in dit spannende traject! Kijk voor actuele informatie over voorlichtingsactiviteiten op de websites van de scholen.

Voor algemene informatie over de stap van po naar vo kun je ook terecht op onze website Op weg naar de brugklas. Voor de beste beleving bekijk je de website op je mobiele telefoon.

      

Ruimte voor inbreng en betrokkenheid

Onderwijs maken we samen. Bij SOVON willen we ook graag weten wat de ideeën en opvattingen van ouders zijn. In de medezeggenschapsraden van onze scholen en in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van SOVON kun je jouw stem laten horen. In de reglementen vind je informatie over de werkwijze van deze organen en welke bijdrage je kunt leveren. Kijk voor de samenstelling van de huidige GMR op www.sovon.nu/organisatie.

Privacybescherming

De veiligheid op school wordt mede bevorderd door een goede bescherming van persoonsgegevens. SOVON houdt zich aan de nieuwe privacywetgeving die in 2018 van kracht is geworden.

Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten. Jij als ouder en jouw kind krijgen meer zeggenschap over de eigen persoonsgegevens en wij laten als scholen zien dat we deze gegevens zorgvuldig behandelen.

Heb je vragen over hoe we omgaan met persoonsgegevens of over onze privacybeleid? Kijk op www.sovon.nu/documenten of neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming via bestuurssecretaris@sovon.nu of (072) 567 10 54.

Vertrouwenspersoon

Heb je een probleem met de school van jouw kind en kom je daar niet met de school zelf uit? Of maak je je zorgen over hoe je het probleem bespreekbaar moet maken met de school?

Dan kun je terecht bij de externe vertrouwenspersoon ouders en leerlingen van SOVON, Matty Toorenburg. Matty is te bereiken via mh.toorenburg@gmail.com en 06-1594 1214.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en verkent met jou in een intakegesprek wat de mogelijkheden zijn om jouw vraag het beste tot een oplossing te brengen. Daarbij is het denkbaar dat Matty je doorverwijst naar andere personen/instanties (binnen of buiten SOVON).

Een klacht?

Onderwijs is een permanent proces van interactie, tussen onze medewerkers en leerlingen en tussen leerlingen onderling. Binnen SOVON verloopt dat doorgaans op een respectvolle, plezierige manier, maar er kan altijd iets misgaan. Ben je het niet eens met de manier waarop jouw kind bejegend is? Vind je dat de rechten zijn geschonden, zoals die staan weergegeven in ons leerlingenstatuut? Aarzel niet om dat aan de orde te stellen. Klachten zijn nooit leuk, maar we zien het als een manier om onszelf verder te verbeteren.

Klachtencommissie

Alle scholen zijn verplicht een klachtenregeling te hanteren. In deze regeling staan de stappen die je kunt nemen om gehoord te worden. Ga eerst met jouw klacht naar degene die de klacht aangaat (bijvoorbeeld de betrokken docent) en probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dat niet? Dan kun je terecht bij het verantwoordelijk directielid van de school. Bekijk hier de klachtenregeling.

Kom je er in dat contact met elkaar ook niet uit, dan is er sprake van een ernstige klacht en buigt de Klachtencommissie van onze stichting zich erover. Je kunt deze commissie schriftelijk benaderen via postbus 9081, 1800 GB Alkmaar. Wil je vooraf meer informatie over de gang van zaken? Daarvoor kun je terecht bij onze bestuurssecretaris via bestuurssecretaris@sovon.nu of (072) 567 10 54.

 Schoolvakanties 2023-2024

 • Herfstvakantie: maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2023
 • Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie: maandag 19 t/m vrijdag 23 februari 2024
 • Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
 • Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024
 • Meivakantie: maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
 • (Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024 valt in de meivakantie) 
 • Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
 • Zomervakantie: maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2024

Schoolvakanties 2024-2025

 • Herfstvakantie: maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 2024
 • Kerstvakantie: maandag 23 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025
 • Voorjaarsvakantie: maandag 17 t/m vrijdag 21 februari 2025
 • Tweede Paasdag: maandag 21 april 2025
 • Meivakantie: dinsdag 22 april t/m vrijdag 2 mei 2025
 • Bevrijdingsdag: maandag 5 mei 2025
 • Hemelvaart: donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2025
 • Tweede Pinksterdag: maandag 9 juni 2025
 • Zomervakantie: maandag 14 juli t/m vrijdag 22 augustus 2025
Top