Onze missie

a) Het onderwijs van onze Stichting wordt gekenmerkt door algemene toegankelijkheid, diversiteit en kwaliteit.

b) Respect in de omgang met elkaar is de basis voor betrokkenheid en wederzijds begrip. Wij respecteren verschillen in levensbeschouwelijke, culturele en sociale achtergrond, alsmede seksuele geaardheid.

c) Onze gebouwen zijn goed bereikbaar en toegankelijk voor iedereen. Met het oog op de goede bereikbaarheid dragen wij zorg voor de instandhouding van de spreiding binnen de regio, in het bijzonder voor leerlingen van de eerste twee leerjaren.

d) De afzonderlijke scholen profileren zich actief; zij verschillen in onderwijsaanbod, visie, pedagogisch-didactisch klimaat en activiteiten van niet-lesgebonden en/of buitenschoolse aard. Zo komen wij tegemoet aan de behoeften van zoveel mogelijk leerlingen.

e) Wij garanderen elke leerling kansen om zichzelf te ontwikkelen en de mogelijkheid tot het behalen van optimale leerresultaten, door de breedte van ons aanbod (van praktijkschool tot en met gymnasium) en de hoge kwaliteit van het onderwijs. Door goede samenwerking tussen de scholen binnen onze Stichting en door intensieve contacten met zowel primair onderwijs als het vervolgonderwijs, bieden wij elke leerling een doorlopende leerlijn.

f) De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord voelt zich medeverantwoordelijk voor het in stand houden van voldoende voortgezet onderwijs in de regio en van openbaar onderwijs in het bijzonder.

g) Als onderdeel van het openbaar bestuur dragen wij zorg voor een efficiënte inzet van de door de overheid beschikbaar gestelde middelen en een controleerbare verantwoording daarvan.

Aldus definitief vastgesteld te Alkmaar op 6 september 2001 in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting.

Top