Nieuws

Maatregelen coronacrisis

Dinsdag 24 maart jl. heeft het kabinet nadere maatregelen aangekondigd om het coronavirus in te dammen. Een van deze maatregelen is een verbod op bijeenkomsten met drie of meer personen. Naar aanleiding hiervan is onduidelijkheid in het onderwijs ontstaan over de vraag wat dit betekent voor de schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen. Immers, zeker het centraal schriftelijk vindt doorgaans in grotere groepen, op school, plaats. Op woensdag 25 maart heeft de minister voor voortgezet onderwijs daarom besloten het centraal schriftelijk eindexamen dit jaar niet te laten doorgaan. De schoolexamens gaan wel door en moeten voor begin juni zijn afgerond en zo veel als mogelijk digitaal worden georganiseerd. De SOVON-scholen zijn direct aan de slag gegaan met het uitwerken van een bijgesteld programma voor de schoolexamens, waarvoor nu meer tijd beschikbaar is. Deze zullen op z’n vroegst donderdag 2 april starten en zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden. De schoolexamens die alleen op school kunnen worden afgenomen, worden zoveel mogelijk naar achteren geschoven en vinden plaats na de meivakantie.

Behalve onze inzet op de schoolexamens, houden wij uiteraard vast aan de op 15 maart door het kabinet genomen maatregelen. Dat houdt in dat onze scholen gesloten blijven en dat wij het onderwijs zoveel mogelijk op afstand aanbieden. Leerlingen met ouders in de zgn. ‘vitale beroepen’, waaronder de zorg, de politie en het onderwijs zelf, zijn wel welkom op school. Op de scholen is eenieder gehouden aan de richtlijnen van het RIVM. 

Wij realiseren ons dat de coronacrisis en de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen voor het onderwijs, grote impact hebben op onze leerlingen, hun ouders en mogelijk ook de thuissituatie. Wij hopen dan ook dat deze maatregelen zullen bijdragen aan het indammen van het coronavirus. Al diegenen die direct worden getroffen door het virus, wensen wij alle sterkte toe in deze lastige periode. 

< Terug naar overzicht
Top