Lid Raad van Toezicht

Organisatie
De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) bestaat uit negen scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Noord-Holland-Noord, die samen openbaar voortgezet onderwijs verzorgen aan ruim 6.500 leerlingen. Meer informatie over het onderwijsaanbod, de organisatie en de strategische koers van SOVON is te vinden op www.sovon.nu.

Functieprofiel
Vanwege het tussentijds vertrek van één van haar leden, zoekt de Raad van Toezicht van SOVON per 1 januari 2024 een nieuw lid. De verschillende leden van de Raad van Toezicht van SOVON hebben geen aparte portefeuilles. Wel wordt bij de samenstelling van de Raad en de werving van nieuwe leden, rekening gehouden met de verschillende aanwezige en wenselijke deskundigheden. Afhankelijk van deze deskundigheden nemen de leden plaats in de auditcommissie, de remuneratiecommissie en/of de commissie onderwijs & kwaliteit van de Raad van Toezicht.

Tegen deze achtergrond wordt van het nieuwe lid van de Raad van Toezicht in het bijzonder verwacht dat zij of hij beschikt over expertise op het vlak van financiën, bij voorkeur in het (voortgezet) onderwijs en binding heeft met de regio Noord-Holland-Noord. Behalve deze inhoudelijke achtergrond, is het een pré als kandidaten een voor SOVON relevant netwerk meebrengen (in het voortgezet onderwijs, in het toeleverend of afnemend onderwijs, in het bedrijfsleven etc.). Van kandidaten wordt verder verwacht dat zij een academisch denk- en werkniveau hebben en de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijven.

Inzet
De Raad van Toezicht van SOVON vergadert ca. vijf keer per jaar, in beginsel op de vrijdagochtend. Naast de reguliere plenaire vergaderingen, maken leden deel uit één of meer van de genoemde commissies. Het momenteel te werven lid zal in elk geval plaatsnemen in de auditcommissie van de Raad van Toezicht. De commissies van de Raad van Toezicht komen doorgaans twee á drie maal per jaar bijeen, eveneens overdag. Verder voeren vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht twee maal per jaar informele gesprekken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, het College van Schoolleiders (de eindverantwoordelijk rectoren/directeuren van de SOVON-scholen) en medewerkers van het Bureau Management Ondersteuning van SOVON. Tot slot besteedt de Raad van Toezicht elk jaar een dagdeel aan de wettelijk voorgeschreven zelfevaluatie en stelt zij jaarlijks een scholingsprogramma samen met één of enkele dagdelen gerichte gezamenlijke professionaliseringsactiviteiten.

Vergoeding
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die is gebaseerd op de richtlijnen van de VTOI. Daarnaast wordt er jaarlijks een opleidingsprogramma voor de Raad samengesteld.

Procedure
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. R.K. van Rijn MBA, lid Raad van Toezicht, via 072-5671067. Heeft u interesse in de functie dan zien wij uw schriftelijke reactie (CV en motivatie) graag tegemoet uiterlijk op 6 oktober 2023, via bestuurssecretaris@sovon.nu. De selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 11 oktober of maandag 30 oktober 2023 tussen 16.00 en 19.00 uur, op het bestuurskantoor van SOVON in Alkmaar. U wordt verzocht beide data beschikbaar te houden. De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht van SOVON, een vertegenwoordiger van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de voorzitter van het College van Bestuur. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. De selectiecommissie doet een voordracht aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht draagt de geselecteerde kandidaat voor aan de gemeenteraad van Alkmaar, die het nieuwe lid van de Raad van Toezicht benoemt mede namens de andere bij SOVON betrokken gemeenten (Bergen, Dijk en Waard en Hollands Kroon).

SolliciteerTerug naar overzicht

Top