Werken bij SOVON

Wie kiest voor een functie bij een van onze scholen, kiest ook voor de visie en extra mogelijkheden van SOVON. Samen staan we sterker. Zeker op het gebied van (schooloverstijgende) professionalisering, mobiliteit, de uitwisseling van kennis en vaardigheden en regelingen. Wat zijn jouw groeiambities en dromen? Ontdek het bij SOVON.

Ga direct naar onze vacatures

Nieuwe collega’s

Als je nieuw komt werken op een school, is dat altijd wennen. Wat is de (omgangs)cultuur? Hoe is de school georganiseerd? Ben je dan ook nog eens een startende docent, dan komt er helemaal veel op je af. Bij SOVON willen we nieuwe collega’s vanaf het begin zo goed mogelijk op weg helpen. Elke SOVON-school heeft daar zijn eigen aanpak voor, maar er is altijd:

  • een vaste coach die zorgt voor de algemene begeleiding;
  • een coach vanuit de sectie voor vakinhoudelijke ondersteuning.

Opleidingsschool

Lerarenopleidingen werken steeds meer samen met scholen voor de opleiding van hun studenten. Dit vanuit het idee dat je het vak van docent vooral leert in de klas, in de dagelijkse omgang met leerlingen. Hier doe je leservaring op en kun je de theorie verbinden aan de praktijk.

Bij SOVON zijn Stedelijk Dalton College Alkmaar, osg Willem Blaeu en rsg Wiringherlant ‘opleidingsscholen’. Zij hebben de kennis en voorzieningen in huis om de docenten van de toekomst mede te vormen.

Gunstige arbeidsvoorwaarden

Werken bij SOVON is niet alleen aantrekkelijk vanwege de stimulerende beroepsomgeving, maar ook door de gunstige regelingen die wij onze medewerkers kunnen aanbieden.

  • Ontwikkeltijd
    In de cao is vastgelegd dat met ingang van 1 augustus 2019 de lestaak van docenten wordt teruggebracht van 750 naar 720 uur (bij een fulltime baan). De tijd die hiermee vrijvalt, komt voor de docenten beschikbaar in de vorm van ontwikkeltijd. Er zijn geen extra financiële middelen door het ministerie vrijgespeeld om deze maatregel kostenneutraal door te voeren. In de cao is daarom afgesproken om op instellings- of vestigingsniveau het onderwijsprogramma en in het verlengde daarvan de lessentabel aan te passen met gebruikmaking van de ruimte die de Wet op de onderwijstijd daartoe biedt. Gezien de (gunstige) financiële situatie van SOVON is besloten voor drie schooljaren (ingaande augustus 2019) extra middelen ter beschikking te stellen. Deze extra middelen stellen de scholen in staat om de vermindering van de lestaak op te vangen via het aanbieden van een uitbreiding van de betrekkingsomvang van medewerkers dan wel het aannemen van nieuwe medewerkers waardoor het onderwijsprogramma en de lessentabel níet aangepast hoeven te worden. De extra ontwikkeltijd die voor de docenten beschikbaar komt, wordt bij SOVON dus daadwerkelijk ingezet om de ervaren werkdruk te verminderen.

  • SOVON valt onder het pensioenfonds ABP en betaalt voor haar medewerkers ongeveer tweederde van de pensioenpremie. Met het ABP KeuzePensioen kun je vanaf 60 jaar flexibel invulling geven aan je pensioen. Heb je bij een vorige werkgever pensioen opgebouwd (bij een andere pensioenverzekeraar dan het ABP), dan kun je mogelijk de waarde van je oude pensioen meenemen naar het ABP.

  • Samen kun je een vuist maken, ook in de onderhandelingen met verzekeraars. SOVON biedt haar medewerkers toegang tot (collectieve) verzekeringen met gunstige tarieven.

  • SOVON heeft voor alle medewerkers een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Deze collectieve verzekering garandeert bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een dekking van 70% van het oude inkomen. Het voorkomt dat je onder het bijstandsniveau terechtkomt.

  • SOVON maakt gebruik van de werkkostenregeling (WKR). Met de WKR komen medewerkers in aanmerking voor vergoeding van werkgerelateerde kosten. Als er aan het einde van een kalenderjaar nog fiscale ruimte beschikbaar is, stelt SOVON deze ruimte beschikbaar aan het personeel. Als je deelneemt aan de uitruilregeling WKR, kun je het fiscale voordeel zien als een bijdrage in de contributie van een sportvereniging, in het thuisgebruik van multimedia of in de vervoerskosten woon-werkverkeer (aanschaf/onderhoud fiets). Het administratieve voordeel van deze ‘uitruil WKR’ is dat er geen bewijsstukken (lees: bonnetjes) bewaard hoeven te worden.

Meer weten over de arbeidsvoorwaarden bij SOVON? Neem contact op met de afdeling Personeelszaken via tel. (072) 567 10 67 of gebruik het contactformulier.

 

Top